Βιομηχανική ζύγιση και δυναμοκυψέλες: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο μόνος τρόπος για να επιτυγχάνεται σταθερή ποιότητα και ελεγχόμενο κόστος παραγωγής στη βιομηχανία είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι η ηλεκτρονική ζύγιση. Η ηλεκτρονική ζύγιση, το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο στις αυτόματες γραμμές παραγωγής, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις δυναμοκυψέλες, οι οποίες ενσωματώνονται στους ζυγούς και μετατρέπουν τη δύναμη της πίεσης που τους ασκείται σε ηλεκτρικό σήμα βάρους. Ουσιαστικά, ένας ηλεκτρονικός ζυγός αποτελείται από τη δυναμοκυψέλη, την πλατφόρμα τοποθέτησης του προϊόντος που θα ζυγιστεί, και την οθόνη που παρουσιάζει τα στοιχεία ζύγισης και η οποία μπορεί να είναι συνδεδεμένη και με εκτυπωτή ή τερματικό. Ποιες είναι, όμως, οι κατηγορίες,  τα χαρακτηριστικά και οι ειδικές εφαρμογές των ζυγών;

Κατηγορίες

Οι ηλεκτρονικοί ζυγοί διακρίνονται ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους στους ζυγούς λιανικής πώλησης, τους εργαστηριακούς ζυγούς και τους βιομηχανικούς ζυγούς. Οι ζυγοί λιανικής πώλησης χρησιμοποιούνται για ζύγιση προϊόντων στα σημεία λιανικής πώλησης, ενώ οι εργαστηριακοί ζυγοί χαρακτηρίζονται από μεγάλη ακρίβεια αλλά μικρή δυναμικότητα λόγω του μικρού βάρους των ειδών που ζυγίζονται. Από την άλλη, οι βιομηχανικοί ζυγοί έχουν όχι μόνο υψηλή ακρίβεια αλλά και δυναμικότητα, η οποία στην περίπτωση των γεφυροπλαστιγγών με υδραυλικές δυναμοκυψέλες μπορεί να φτάσει πολλούς τόνους.

δυναμοκυψελες

Ακρίβεια

Εκτός από τη δυναμικότητα τεράστιο ρόλο στα συστήματα ζύγισης παίζει και η ακρίβεια. Η πραγματική ακρίβεια αφορά μετρήσεις, στις οποίες παίζει ρόλο ακόμα και το τελευταίο γραμμάριο, ενώ η φαινόμενη ακρίβεια συναρτάται με τον αριθμό ψηφίων της οθόνης. Η σχέση της πραγματικής ακρίβειας με τη φαινόμενη ακρίβεια διαπιστώνεται κατά τη διακρίβωση της δυναμοκυψέλης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 σε πιστοποιημένα εργαστήρια του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Ταχύτητα ζύγισης

Όταν οι συνθήκες παραγωγής επιβάλλουν μεγάλη ταχύτητα ζύγισης εντός προκαθορισμένων ορίων βάρους, τότε οι βασικές απαιτήσεις από το σύστημα ζύγισης είναι η ταχύτατη σταθεροποίηση ένδειξης για αύξηση παραγωγικότητας και ο αυτόματος έλεγχος ορίων βάρους, μέσω αλλαγής χρώματος της οθόνης του ζυγού, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ελαττωματικών συσκευασιών ως προς το βάρος του καθαρού προϊόντος. Έτσι, τα ζυγιστικά μηχανήματα συνεργάζονται με τα μηχανήματα συσκευασίας και εμφιάλωσης αποτελώντας τις αυτόματες ή ημιαυτόματες γραμμές παραγωγής.

Ειδικές προδιαγραφές ζύγισης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία ζύγισης συναντάει δυσκολίες που συναρτώνται τόσο με τις εξωτερικές συνθήκες όσο και με την ανάγκη για υψηλή ακρίβεια. Για παράδειγμα, όταν η ζύγιση πραγματοποιείται σε περιβάλλον με σκόνη ή υψηλή υγρασία, ή όταν επιβάλλεται ο καθημερινός καθαρισμός του ζυγιστικού συστήματος με νερό ή άλλα καθαριστικά, τότε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός απαιτείται να είναι απόλυτα στεγανός. Από την άλλη, όταν ο ζυγιστικός εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε χώρους παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων ή φαρμάκων, τότε οι προδιαγραφές του πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες οδηγίες υγειονομικού σχεδιασμού και να είναι ανθεκτικός σε εντατικό και συχνό καθαρισμό. Τέλος, όταν η ζύγιση πραγματοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα-εκρηκτικά υγρά, αέρια ή στερεά σε σκόνη, επιβάλλεται η χρήση ζυγιστικού εξοπλισμού με συγκεκριμένες προδιαγραφές που εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια και την πρόληψη ατυχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες Metrotech.gr